Jesteśmy grupą osób w większości już nieczynnych zawodowo, jednak wciąż aktywnych i chętnych do działania. W pewnym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić z tak dużą ilością wolnego czasu i ogromnymi pokładami energii oraz chęci do dalszego rozwoju. Idealnym rozwiązaniem okazał się uniwersytet trzeciego wieku, ponieważ jest to szkoła bezstresowa i bez egzaminów, gdzie wybieramy sobie zajęcia, w których chcemy uczestniczyć – gdyż one rozwijają nasze zainteresowania i poszerzają wiedzę o ciekawe zagadnienia.
Pragniemy walczyć z negatywnym obrazem seniora – osamotnionego, spędzającego czas głównie przed telewizorem i niechętnego jakimkolwiek zmianom w swoim życiu.
Dajemy szansę na spotkania z innymi, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nakłonią do wzajemnej ciekawości i otwartości na nowe rzeczy.
Namawiamy każdego, kto chce razem z nami podjąć się tego wyzwania i przeżyć wspaniałą przygodę: dołącz do nas, abyśmy razem mogli zdobywać nowe doświadczenia. Może to będzie dyskusja o wspólnie obejrzanym filmie, poznawanie świata (choćby z relacji innych), doskonalenie ciała i umysłu, nauka języka obcego lub nabywanie większej sprawności w obsłudze komputera?
A może jeszcze coś innego? Wybór jest ograniczony jedynie naszym entuzjazmem.

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo.
Nasza Uczelnia jest powołana przez Stowarzyszenie i będzie prowadzić działalność popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną.
Patronat nad PUTW będzie sprawować Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu.
Słuchacze otrzymają legitymacje, nie będą zdawać żadnych egzaminów tylko uczestniczyć w wykładach, warsztatach, zajęciach rekreacyjno-sportowych itp. Wykłady będą się odbywać dwa lub trzy razy w miesiącu. Rodzaj zajęć zostanie ustalony po rozeznaniu zainteresowań słuchaczy.
Zarówno wykłady, jak i warsztaty będą organizowane przez osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie poszczególnych sekcji: kulturalnej, zdrowotno- rehabilitacyjnej i turystyczno- sportowej.
PUTW ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.
Kalendarium:
– zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 28 grudnia 2017 r.
– rejestracja Stowarzyszenia – 15 stycznia 2018 r.
– wpis do wykazu organizacji pożytku publicznego –w toku
– inauguracja działalności PUTW – 24 lutego 2018 r.

 

ZARZĄD
 Zofia Krepa   – prezes zarządu
Bożena Nowak         – wiceprezes
Anna Ziemiańczyk  – wiceprezes

Beata Staszczak-Tokarska  – sekretarz
Antonina Morawczyńska   – członek
Łucja Rak  – członek
Barbara Waruś   – członek

KOMISJA REWIZYJNA
1. Maria Malinowska     –   przewodniczący
2. Staniława Rębiś     –   sekretarz
3. Janina Grawicz      –   członek

 

 

7 marca 2018 roku przy Pienińskim UTW powstała Rada programowo – naukowa.
Zadaniem Rady jest udzielanie Zarządowi wsparcia wynikającego z doświadczeń i dorobku naukowego Członków Rady oraz opiniowanie Programu Zajęć. Oto skład Rady:

RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SZCZAWNICY

PRZEWODNICZĄCY – MGR TOMASZ HURKAŁA  –  DYREKTOR MOK W SZCZAWNICY

CZŁONKOWIE:

PROF. DR HAB. LUDWIK FREY    – pracownik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

DR TERESA MUCHA                      – Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

DR JADWIGA WOLSKA                – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

DR GRZEGORZ DEMEL                   – etnolog i kulturoznawca, od 2016 r. pracuje w projektach ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób starszych

MGR TOMASZ CIESIELKA             – Sekretarz UMiG Szczawnica

MGR TOMASZ HAMERSKI            – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

MGR JERZY PAL                                – aktor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

DR N. MED. ANNA WÓJCIK         – lekarz pediatra i balneolog

MGR BARBARA RADECKA            – psycholog

MGR ANNA MALINOWSKA         – nauczyciel, Prezes Stowarzyszenia Artystów Pienińskich

MGR ANDRZEJ ZACHWIEJA         – rehabilitant, pracownik Uzdrowiska Szczawnica

 

                                                                 Przyjęty Uchwałą Nr 2/2017 Zebrania
Założycielskiego w dniu 28.12.2017r

Zmieniony uchwałą Nr 6/2019 Walnego
Zebrania członków w dniu 15.02.2018r

 

 

 

STATUT
STOWARZYSZENIA PIENIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W SZCZAWNICY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§2

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§3

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczawnica.

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników  lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych. W pracach Stowarzyszenia  mogą brać udział wolontariusze.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

§8

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

                                                                Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,

4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,

6) upowszechnianie wiedzy o Pieninach i góralszczyźnie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów leczniczych, turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi  osobami zasłużonymi dla Pienin,

7) współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami kulturalno – oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi  i podmiotami gospodarczymi.

2.Wyżej wymienione cele Stowarzyszenie realizuje w  zakresie :

1) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
15) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
16) działań wspomagających rozwój demokracji;
17) ratownictwa i ochrony ludności;
18) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
19) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20) promocji i organizacji wolontariatu;
21) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe .
22) promocji i informacji.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)   prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;

2)   organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,

3)   prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4)   organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

5)   organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów;

6)   prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów itp.),

7)   prowadzenie działalności badawczej,

8)   prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,

9)   organizowanie badań profilaktycznych,

10) tworzenie grup samopomocowych,

11)  działalność promocyjną i informacyjną,

12)  tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny),

13)  działalność stypendialną;

14)  organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł;

15)  organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;

16)   występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17)   współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia z lokalnymi instytucjami oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;

18)  ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego

§11

1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach wskazanych w art. 4 ust. 1  w/w ustawy.

2.     Decyzję w zakresie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego i sposobu prowadzenia działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3.     Statutowa działalność, o której mowa w §10 jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

4.    Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

5.    Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w §10 pkt 1-9, 11, 14 i 15.

6.     Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 5 w związku z §10 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

7.    Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

8.     Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§14

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz złoży pisemną deklarację .

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

5.Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§15

1.Członek zwyczajny  ma prawo do:

1)czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz  Stowarzyszenia,

2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) zgłaszania wniosków  co do działalności Stowarzyszenia,

4) otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia,

5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2.Członek zwyczajny  zobowiązany jest do:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek członkowskich

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego.

§16

1.Członek wspierający:

1) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

2) obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

2.Członek honorowy:

1) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

2) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

3) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§17

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,  złożonej  Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

a) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

b) pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również   nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres   12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) pozbawienie członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy uchwał.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 3  ppkt b i c Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:

1) 200 –  Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków,

2. Mandat delegata trwa cztery lata.

4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez  Zarząd.

§19

1. Kadencja władz Stowarzyszenia  trwa 4 lata.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków  w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami  zwyczajnymi Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku  gdy skład  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu  w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład uległ pomniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§20

Uchwały władz Stowarzyszenia,  podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów  „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego.

     Walne Zebranie Członków

§21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum Walne Zebranie Członków, może odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – Sprawozdawcze – Wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na  pisemny wniosek co najmniej 15 członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i może  obradować  wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmiana,

3) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

6) podejmowanie uchwał o  przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu  z nich,

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z  5 do 7 członków, w tym: Prezesa  dwóch Wiceprezesów , Sekretarza oraz do trzech członków Zarządu.

3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Jeśli na posiedzeniu Zarządu nie ma wymaganego kworum Zarząd, może odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 27

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie planów działalności i budżetu   Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

3) reprezentowanie  Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4) ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,

5) opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,

6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

7) powoływanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9) podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej, i w następstwie jej organizowanie i prowadzenie.

10) podjęcie decyzji o zarejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym i sposobie jej prowadzenia,

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

12)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

13) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,

2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia  Zarząd może utworzyć Sekretariat.  Regulamin pracy oraz strukturę organizacyjną Sekretariatu uchwala Zarząd na wniosek Prezesa.

3. Funkcję Kierownika Sekretariatu mogą wykonywać w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną  Członkowie Zarządu lub inne osoby.

4. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być powoływane przez Zarząd inne jednostki organizacyjne, na wniosek Prezesa Zarządu. Odpowiednio stosuje się przepisy ust.2.

5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przy realizacji projektów   finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, w których Stowarzyszenie występuje jako wnioskodawca lub partner.

Komisja Rewizyjna

§28

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkiem Zarządu, ani też pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§29

1. Do zakresu komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

5) dokoptowanie członków Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w par19 ust.3.,

6) sporządzanie sprawozdania finansowego w celu przedłożenia właściwym organom.

§30

1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikiem Stowarzyszenia.

§31

W przypadkach określonych w § 29 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.

     Rozdział IV

              Majątek i gospodarka finansowa

§32

1.Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

2.W skład majątku Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.

§33

1. Źródłami powstania majątku są w szczególności:

1) składki członkowskie,

2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

4) wpływy z działalności gospodarczej,

5) pozostałe wpływy z działalności statutowej w tym wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, za dany rok (z góry). Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej “osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 PLN – również w drodze więcej niż jednej operacji.

§34

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych  stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest :
Prezes  Zarządu i jeden z dwóch Wiceprezesów Zarządu działający łącznie, albo Prezes Zarządu i członek  Zarządu działający łącznie, albo jeden z dwóch Wiceprezesów Zarządu i członek Zarządu działający łącznie

2.    Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia   należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§36

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie z dniem podjęcia.