ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Nie przewidzi się wszystkiego !

Nie przewidzi się wszystkiego !

W poniedziałek 21 maja w sali posiedzeń UMiG w Szczawnicy odbyły się warsztaty i wykład dla słuchaczy Pienińskiego UTW. Warsztaty z animacji poprowadzili studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Z młodzieńczym wigorem odpowiedzieliśmy na propozycję wspólnych zabaw , podczas których integrowaliśmy się  i relaksowali. W toku zajęć uświadomiliśmy sobie, że dobrze jest w grupie spędzać aktywnie czas, gdyż poznajemy się lepiej, nawiązujemy  przyjaźnie, w zabawnej formie odreagowujemy stres, ciągle jeszcze rozwijamy się poznając coś nowego.
Nie przewidzieliśmy jednak, że jedna z zaproponowanych nam zabaw,  nie była odpowiednia do miejsca, w którym się zajęcia odbywały. Gdy rywalizowaliśmy, która z grup zna więcej piosenek o miłości, następnie – zawierających w tekście imiona, a potem – nazwy zwierząt,  nie przyszło nam do głowy, że nasz śpiew echem niesie się po wszystkich biurach Urzędu, zdumiewa petentów przekraczających progi  siedziby władz miasta i słychać go jeszcze poza murami…
Przepraszamy za to faux  pas.

W drugiej części spotkania odbył się wykład  Pani mgr Marii Łyżnickiej  z  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  pt.:

PSYCHOLOGICZNO–OPIEKUŃCZE PROBLEMY OSÓB W WIEKU GERIATRYCZNYM ”

Poniżej przedstawiamy krótki konspekt wykładu.

Ubiegły wiek, a szczególnie jego druga połowa, był okresem znaczących przemian w strukturze demograficznej w Polsce i na świecie. Charakterystyczne było przejście od wysokiego wskaźnika urodzin i zgonów do niskiego poziomu przyrostu naturalnego i jednocześnie niskiego wskaźnika śmiertelności.
Prognozy demograficzne przewidują dalszy wzrost liczby osób w późnej starości, zwłaszcza po 80 roku życia.
Starzenie się człowieka jest naturalnym procesem zmniejszania się biologicznej aktywności organizmu związanej z wiekiem, w czym ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe.
Na wydłużanie się życia ludzkiego wpływają różne czynniki, przede wszystkim:
– ogólny rozwój cywilizacyjny,
– osiągnięcia medycyny,
– poprawa jakości leczenia i opieki nad osobami starszymi,
– ogólna poprawa warunków życia,
– większa świadomość zdrowotna przejawiająca się w dbaniu o zdrowie i preferowaniu
zachowań prozdrowotnych.
Profesor Baltes wprowadził podział starości na dwie fazy, określając je mianem trzeciego i czwartego wieku. Trzeci wiek stanowi wczesną fazę starości, natomiast czwarty jest jej późnym okresem – po 75 roku życia.
Według klasyfikacji  WHO wyodrębnia się następujące etapy procesu starzenia:
–  wiek przedstarczy :   45 – 59 roku życia,
–  wiek starzenia się nazywany także wczesną starością :  60 – 74 roku życia,
–  wiek starczy, określany również mianem późnej starości:  75 – 89 roku życia,
–  długowieczność co najmniej 90 lat.
Pod wpływem upływu czasu w organizmie człowieka następują zmiany w budowie oraz funkcji narządów i układów. Starzenie się jest procesem dynamicznym, któremu podlega każdy człowiek. Jest również fizjologicznym etapem przemian biologicznych, psychologicznych i społecznych.
W okresie starości następuje zmiana ról zawodowych, rodzinnych i społecznych, otwierają się również nowe perspektywy dalszego rozwoju człowieka.
Chociaż proces starzenia się organizmu zachodzi nieuchronnie, własnym postępowaniem można wpływać na dłuższe zachowanie sprawności psychofizycznej oraz niezależności od otoczenia, tak ważnej zwłaszcza w tym wieku.
Jak wynika z badań zachowania zdrowotne osób starszych pozostawią wiele do życzenia. Błędy żywieniowe, niska aktywność fizyczna oraz wynikające z nich implikacje dla zdrowia to najczęściej potwierdzane badaniami naukowymi obszary zachowań anty zdrowotnych.
W okresie starzenia się i starości pojawiają się problemy zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i inne.
Złożoność tych problemów wymaga wielokierunkowego podejścia i organizacji pomocy dla osób starszych.
Specyfika opieki geriatrycznej w Polsce, jak również na świecie polega na podejmowaniu działań w kierunku utrzymania niezależności życiowej tej populacji wiekowej, wczesne wykrywanie schorzeń, leczenie i rehabilitacje.
Zgodnie z zaleceniami WHO dużo uwagi poświęcić należy promowaniu zdrowia oraz pomyślnego starzenia, poszukiwaniu skutecznych metod profilaktyki schorzeń, a przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i intelektualnej do ostatnich dni życia co zapewnia nam między innymi nasz Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

AZ.

Skip to content