ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 15 lutego 2019 r. przy licznym udziale słuchaczy odbyło się, pierwsze w historii naszego Stowarzyszenia, Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawco-Wyborcze Członków Pienińskiego UTW.
Jednym z ważniejszych punktów obrad było złożenie, przez Panią Annę Ziemiańczyk- Prezesa Zarządu, obszernego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać jak wiele różnorodnych i ważnych działań, na rzecz pienińskich seniorów, udało nam się w mijającym roku zrealizować. Pani Prezes serdecznie podziękowała za pomoc i współpracę zarówno słuchaczom jak i osobom oraz instytucjom, które nas wsparły.
Wynikiem dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem było wytyczenie kierunków działania na najbliższą kadencję.
Następnie Pani Maria Malinowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia, w szczególności z zakresu gospodarki
finansowej oraz przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania absolutorium zostało udzielone.
Miłym akcentem były gromkie brawa i szczere podziękowania dla Pani Prezes i członków Zarządu, oraz wręczenie im pięknych aniołków wykonanych przez nasze słuchaczki na warsztatach z witraży.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nadchodzącą czteroletnią kadencję. W najbliższym czasie organy te ukonstytuują się.
Do zarządu wybrano (alfabetycznie):
1. Zofię Krępę
2. Antoninę Morawczyńską
3. Bożenę Nowak
4. Łucję Rak
5. Beatę Staszczak-Tokarską
6. Barbarę Waruś
7. Annę Ziemiańczyk
Do Komisji Rewizyjnej wybrano alfabetycznie):
1. Janinę Grawicz
2. Marię Malinowską
3. Stanisławę Rębiś

Gratulujemy wyboru i życzymy wiele zapału do pracy.

Skip to content