ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Szczawnica, dnia 14. wrzesień 2020 r.

 

Członkowie Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Zarząd Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na

Walne Zebranie Członków sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa)


Miejsce obrad   :    ul. Główna 2, 34-460 Szczawnica –  Restauracja  „Halka”
Godzina rozpoczęcia  :    godz. 1100       / pierwszy termin /
godz. 1130      /  drugi termin /

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu o
ważności Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
Stowarzyszenia  za 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
wraz z wnioskiem  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 1. Wybór pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach i ewentualnych sporach pomiędzy Stowarzyszaniem a członkami zarządu.
  11.  Podjęcie uchwał w sprawach:
 2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.,
  b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.,
  c) udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 3. d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach i ewentualnych sporach pomiędzy Stowarzyszaniem a członkami zarządu.
  Wolne wnioski.
  13. Zakończenie zebrania

 

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu – zgodnie z § 22.3 statutu Stowarzyszenia Pieniński UTW – dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie, w ten sam dzień, pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

 

PO ZAKOŃCZENIU OBRAD SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WYKŁAD INAUGURUJĄCY NOWY ROK AKADEMICKI ORAZ NA OBIAD

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu wysyłając sms pod nr tel.   570 550 553 do dnia 25 września 2020 r.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną obrady odbędą się z uwzględnieniem obowiązujących wymogów  sanitarnych.

Seniorzy są grupą wiekową najbardziej narażoną na powikłania wywołane koronawirusem, należy zatem z wielką rozwagą podchodzić do wszelkiego rodzaju spotkań grupowych. Zarząd informuje, iż Państwa ewentualna nieobecność na Walnym Zebraniu -biorąc pod uwagę   rekomendacje właściwych instytucji zaangażowanych w walkę z epidemią -będzie uznana jako w pełni usprawiedliwiona ww. okolicznościami.

 

               Za Zarząd:

 Zofia Krępa -Prezes Zarządu Stowarzyszenia PUTW

 

 

Skip to content