ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Zaproszenie na walne zebranie Członków Stowarzyszenia Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zaproszenie na walne zebranie Członków Stowarzyszenia Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


                                                                                               Szczawnica, dnia 28.08.2021 r.

                                                   

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
PIENIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

PIENIŃSKI UNIWERSYTETU  TRZECIEGO WIEKU

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza na zwyczajne walne zebranie, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r.
Miejsce : Restauracja w D.H. „Halka”
Godzina : 12.00 (I termin),  godz. 12.15 (II termin)

PORZĄDEK OBRAD     

 1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad walnego zgromadzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego , Sekretarza Zebrania oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i
  wniosków.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
  Stowarzyszenia  za 2020 r.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz  opinii Komisji
  Rewizyjnej do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  wraz z wnioskiem  w sprawie
  udzielenia absolutorium członkom  Zarządu
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  za 2020 r.
  b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
  c) udzielenia  absolutorium dla Zarządu.
  8. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok akademicki 2021 oraz podjęcie uchwały w tym  przedmiocie.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 22 ust.3  Statutu Stowarzyszenia uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Sekretarz Zarządu                                                              Prezes Zarządu
Beata Staszczak -Tokarska                                                Zofia Krępa

 

Skip to content