ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

ZWOŁANIE  WALNEGO  ZEBRANIA CZŁONKÓW PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ZWOŁANIE  WALNEGO  ZEBRANIA CZŁONKÓW PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu  15 lutego 2019 r  /  piątek /  odbędzie się Zwyczajne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku     –  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE .

Miejsce obrad   :    ul. Główna 84,
34-460 Szczawnica –  Remiza OSP
Godzina rozpoczęcia  :    godz. 1100      / pierwszy termin /,   godz..1200      /  drugi termin /

Porządek  obrad.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór :
a/   Przewodniczącego Zebrania
b/   Protokolanta Zebrania.
3. Przejęcie przewodnictwa Zebrania przez Przewodniczącego i uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:
a/ Mandatowo-skrutacyjnej – 3 osoby
b/ Uchwał  i wniosków  –  3 osoby
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia – gospodarka
finansowa.
Przedłożenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie  :
a/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019 w tym:  bilansu,
rachunku  zysków i strat, informacji dodatkowej,
b/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu  i udzielenie mu absolutorium,
d/ uchwalenie zmian statutu,
9. Wybory organów Stowarzyszenia  /  podjęcie uchwały /:
a/. Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa,
b/. Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia
1. Anna Ziemiańczyk   –  Prezes Zarządu
2. Bożena Nowak          –  Członek Zarządu
3. Zofia Krępa               –  Członek Zarządu

 

Skip to content